Informacje publiczne

Dostęp do informacji publicznej to prawo każdej osoby do uzyskania informacji, które są dostępne w posiadaniu organów władzy publicznej. W Polsce, prawo to reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W tej kategorii są prezentowane informacje publiczne, które zostały pozyskane w urzędach, spółkach publicznych, fundacjach, czy stowarzyszeniach założonych przez podmioty publiczne..

Zgodnie z ustawą, informacje publiczne to wszelkie informacje o działalności organów władzy publicznej oraz osób wykonujących zadania publiczne, które są udostępnione w celu zapewnienia jawności i przejrzystości funkcjonowania tych organów oraz realizacji ich zadań.

Każdy może wystąpić do organu władzy publicznej z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Wniosek taki powinien zawierać precyzyjny opis informacji, której dotyczy oraz sposób jej udostępnienia. Organ władzy publicznej ma obowiązek udzielić odpowiedzi na wniosek w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

Jeśli wnioskodawca uzyska odmowę udostępnienia informacji lub nie otrzyma odpowiedzi na wniosek, może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Bartosz Piotrusiewicz, prezes GUK (Foto: gdansk.pl/canva.com)

Pokazujemy rejestr umów spółki Gdańskie Usługi Komunalne

W związku z konferencją prasową posła PiS, Kacpra Płażyńskiego prezentujemy rejestr umów spółki Gdańskie Usługi Komunalne od początku 2022 r. Jako ostatnia pozycja – z marca 2023 roku – widnieje umowa z firmą detektywistyczną. W efekcie jej pracy mogło prawdopodobnie dojść do zwolnienia dyscyplinarnego pracowników w miejskiej spółce związkowców. Sąd […]