Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2024/2025 w Gdańsku (FOTO: canva,com)

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2024/2025 w Gdańsku

Startuje rekrutacja. Od środy, 15 maja uczniowie klas ósmych będą mogli wziąć udział w rekrutacji do szkół średnich. Zapisy zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu. Kandydaci mogą wybierać nieograniczoną liczbę szkół ponadpodstawowych, które prowadzone są przez Miasto Gdańsk. Wnioski można składać do 30 maja.

Uczniowie chcący się zapisać do wybranych szkół, muszą skorzystać ze specjalnego systemu internetowego skierowanego do kandydatów. Na młodzież czeka niemal 4,5 tys. wolnych miejsc w szkołach publicznych oraz 1300 miejsc w szkołach niepublicznych. Kandydaci do publicznych szkół ponadpodstawowych mogą składać dokumenty do nieograniczonej liczby szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdańska.

– Utrzymujemy równowagę między miejscami w liceach ogólnokształcących oraz w technikach i szkołach branżowych I stopnia. Dbamy zarówno o możliwość perspektywy dalszego kształcenia, jak i zdobycia zawodu – mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. – W technikach i szkołach branżowych do wyboru jest 55 zawodów, w tym nowy: technik gospodarki odpadami w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Mamy także duże zapotrzebowanie m.in. na zawody takie jak technik nawigator morski, technik logistyk czy technik elektryk instalacji przemysłowych w jednostkach pływających.

Kandydaci będą mieli do wyboru różne typy szkół. Wśród nich znajduje się:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • 3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy,
 • 5-letnie technikum,
 • 3-letnia branżowa szkoła I stopnia.

Po przejściu na platformę konieczne jest:

 • założenie konta w systemie,
 • wprowadzenie swoich danych,
 • wybranie klas na liście swoich preferencji,
 • wydrukowanie wniosku,
 • zaniesienie wniosku do szkoły pierwszego wyboru. Podanie może zostać przesłane pocztą lub podpisane i przesłane przez ePUAP.

Pomoc w wyborze szkoły średniej

Uczniowie mogą wybierać spośród 19 gdańskich Liceów Ogólnokształcących oraz 15 zespołów lub samodzielnie funkcjonujących techników i branżowych szkół I stopnia. Rekrutacja to ważne ważne przedsięwzięcie dla miasta.  W specjalnie przygotowanym przewodniku znajdują się informacje o wszystkich publicznych szkołach średnich.

Centrum Rozwoju Talentów Gdańskiego Urzędu Pracy uruchomiło także serwis internetowy Edumapa.com dla mieszkańców Trójmiasta i ościennych powiatów, którzy poszukują informacji o działających w regionie placówkach oświatowych i dostępnych kierunkach kształcenia. Jest to nie tylko wyszukiwarka profili nauczania, to także źródło informacji o ścieżkach edukacyjnych, porady dla młodzieży i rodziców oraz testy preferencji zawodowych.

Słowniczek kandydata – rekrutacja

Postępowanie rekrutacyjne ułatwić może zrozumienie pojęć takich, jak:

 1. Punkt naboru – każda szkoła ponadpodstawowa na terenie Gdańska objęta systemem naboru elektronicznego.
 2. Lista preferencji kandydata – to lista wszystkich klas, do których uczeń chce kandydować, uszeregowanych od klasy, na której mu najbardziej zależy, do klasy na której zależy mu najmniej.
 3. Szkoła pierwszego wyboru – to szkoła ponadpodstawowa, którą kandydat wybiera jako pierwszą, do której chciałby się dostać (na której kandydatowi najbardziej zależy) i która zajmować się będzie obsługą danego kandydata – przyjmuje oraz weryfikuje jego dokumenty.
 4. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – jest to sprawdzian:
 • prób sprawności fizycznej – dot. kandydatów do klas sportowych,
 • predyspozycji językowych – dot. kandydatów do klas dwujęzycznych,
 • uzdolnień artystycznych: muzycznych, plastycznych – dot. kandydatów do klas artystycznych.

Terminy przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych ogłoszone są na stronach szkół, które będą je przeprowadzały.

Punktacja kandydata

Lista rankingowa będzie układana według punktacji, na którą składają się:

 1. Punkty uzyskane z egzaminów ośmioklasisty.
 2. Punkty uzyskane za:
 • przedmioty punktowane do danej szkoły i na dany profil (obligatoryjnie j. polski i matematyka oraz dwa wskazane przez daną szkołę),
 • świadectwo z wyróżnieniem,
 • wolontariat (odnotowany na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej),
 • osiągnięcia w punktowanych konkursach i olimpiadach (odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej),
 • wynik dodatkowych egzaminów kompetencyjnych (językowych, sportowych, artystycznych) – w przypadku kandydatów do klas dwujęzycznych, sportowych, mistrzostwa sportowego oraz artystycznych.

Ważne daty – rekrutacja

 • od 15 do 30 maja do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych
 • od 15 maja do 14 czerwca do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe
 • do 5 lipca 2024 do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmian przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje
 • do 10 maja – podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności
 • od 3 do 12 czerwca przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej i sprawdzianów kompetencji i predyspozycji językowych.
 • do 14 czerwca podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki w sprawdzianach uzdolnień kierunkowych
 • 12 lipca do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • do 19 lipca do godz. 15.00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
 • 22 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22 lipca to także data rozpoczęcia rekrutacji uzupełniającej. Będzie to rekrutacja nieelektroniczna.

Zobacz też: Rekord! 16 firm chce budować szkołę w Gdańsku

gdansk.pl/mn

Wspieraj wbijamszpile.pl

Wolne media są dzisiaj najważniejsze. WbijamSzpile.pl to miejsce, gdzie dzielimy się nie tylko aktualnościami, ale także przemyśleniami, analizami i komentarzami dotyczącymi najnowszych trendów społecznych, politycznych i kulturalnych w Polsce, na Pomorzu i w Gdańsku. Nikt nas nie cenzuruje. Wspieraj wolne dziennikarstwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wydawca portalu wbijamszpile.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy publikowanych przez użytkowników. komentarze odzwierciedlają jedynie opinie ich autorów. Zachęcamy do korzystania z kultury słowa i przestrzegania zasad netykiety.