Foto: Stowarzyszenie Tak! dla Polski/Facebook.com

Stowarzyszenie „Tak! Dla Polski”. Dokumenty w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

W ostatnich latach mamy wysyp stowarzyszeń zakładanych przez samorządowców. Nie wiadomo, jak są finansowane, czy i ilu członków liczą. To budzi ogromne wątpliwości. Przykładem jest Stowarzyszenie „Tak! Dla Polski” zarejestrowane w Gdańsku w jednym z mieszkań.

Stowarzyszenie „Tak! Dla Polski” jest jednym z polskich stowarzyszeń, które działa na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego oraz oświatowego. Stowarzyszenie skupia ludzi z różnych środowisk, którzy chcą działać na rzecz pozytywnych zmian w Polsce.

Celem Stowarzyszenia „Tak! Dla Polski” jest propagowanie idei demokratycznych, wolności słowa, równości i solidarności społecznej. Jego prezesem jest Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Stowarzyszenie działa w różnych obszarach życia publicznego, m.in. organizuje spotkania, debaty, konferencje, akcje społeczne i kampanie informacyjne. W ramach swojej działalności Stowarzyszenie podejmuje również inicjatywy związane z poprawą jakości życia lokalnych społeczności.

Stowarzyszenie „Tak! Dla Polski” nie jest powiązane z żadnym ugrupowaniem politycznym, chociaż jego działalność jest często postrzegana jako związana z nurtem liberalnym i proeuropejskim. Członkowie stowarzyszenia angażują się również w działalność na rzecz ochrony praw człowieka oraz walki z dyskryminacją.

Nadzór nad stowarzyszeniem

W Polsce nadzór nad stowarzyszeniami sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz sądy rejestrowe. Zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach, stowarzyszenia działające na terenie Polski muszą zostać zarejestrowane w sądzie rejonowym właściwym ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

W trakcie rejestracji sąd dokonuje kontroli prawidłowości dokumentów zgłoszeniowych oraz spełnienia wymagań formalnych, takich jak statut stowarzyszenia. Sąd rejestrowy może odmówić rejestracji stowarzyszenia, jeśli jego cele lub sposób działania są sprzeczne z polskim prawem lub jeśli statut stowarzyszenia zawiera niezgodne z prawem postanowienia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może również prowadzić kontrolę nad działalnością stowarzyszeń, w celu zapewnienia przestrzegania prawa oraz bezpieczeństwa publicznego. Kontrole te mają charakter kontrolny i mogą być przeprowadzone w dowolnym czasie.

Organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, mają w Polsce gwarantowane wolności i prawa wynikające z Konstytucji, takie jak wolność zgromadzeń, wolność słowa czy wolność zrzeszania się. Jednocześnie, zgodnie z prawem, stowarzyszenia nie mogą prowadzić działalności sprzecznej z ustawą oraz naruszać praw i wolności innych osób.

Dlaczego politycy unikają ujawniania danych o dochodach

Politycy mogą ukrywać swoje dochody z różnych powodów. Oto kilka z nich:

  1. Unikanie podatków: Politycy mogą próbować uniknąć płacenia podatków poprzez ukrycie swoich dochodów. Mogą to robić poprzez nieujawnianie swoich źródeł dochodu lub przekazywanie ich na rzecz osób trzecich, aby uniknąć opodatkowania.
  2. Unikanie kontroli: Niektórzy politycy mogą chcieć ukryć swoje dochody przed organami kontroli i nadzoru, takimi jak urzędy skarbowe czy komisje ds. etyki. Ukrywanie dochodów może uniemożliwić władzom wykrycie nieprawidłowości, korupcji lub innych nielegalnych działań.
  3. Ochrona prywatności: Politycy są osobami publicznymi, a ich dochody są często ujawniane w mediach. Niektórzy z nich mogą chcieć chronić swoją prywatność i uniknąć naruszenia jej przez publikację informacji o swoich dochodach.
  4. Unikanie krytyki: Politycy mogą obawiać się, że wysokie dochody mogą zaszkodzić ich wizerunkowi i spowodować krytykę ze strony mediów lub społeczeństwa. Ukrywanie dochodów może być dla nich sposobem na uniknięcie negatywnych komentarzy.

Warto jednak podkreślić, że ukrywanie dochodów jest nielegalne i może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Politycy powinni być transparentni w kwestii swoich dochodów i działań, aby zapewnić zaufanie i przejrzystość w rządzeniu.

Stowarzyszenie „Tak! Dla Polski”. Dlaczego tak trudno poznać dochody?

Stowarzyszenia mogą mieć różne źródła dochodu, w zależności od swojego charakteru i działalności. Niektóre z najczęstszych źródeł dochodu dla stowarzyszeń to:

  1. Składki członkowskie: Stowarzyszenia mogą pobierać składki od swoich członków, które stanowią podstawowe źródło dochodu. Składki te mogą być okresowe lub jednorazowe i często są uzależnione od poziomu dochodów członków.
  2. Dotacje i dotacje celowe: Stowarzyszenia mogą otrzymywać dotacje i dotacje celowe od różnych źródeł, takich jak instytucje publiczne, organizacje międzynarodowe, fundacje i sponsorzy prywatni. Dotacje te mogą być przyznawane na realizację konkretnych projektów lub celów.
  3. Darowizny: Stowarzyszenia mogą otrzymywać darowizny od osób prywatnych lub firm, które chcą wesprzeć ich działalność. Darowizny mogą być przeznaczone na ogólne cele stowarzyszenia lub na konkretny cel.
  4. Sprzedaż produktów i usług: Stowarzyszenia mogą sprzedawać swoje produkty lub usługi, takie jak publikacje, bilety na wydarzenia, szkolenia, konsultacje lub usługi doradcze. Dochód ze sprzedaży może stanowić ważne źródło finansowania działalności stowarzyszenia.

Warto jednak zauważyć, że stowarzyszenia jako organizacje non-profit mają określone ograniczenia w zakresie pozyskiwania dochodów. Ich działalność powinna być zgodna z ustawą o stowarzyszeniach oraz z zasadami etycznymi i dobrymi praktykami w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania funduszy.

Pytania o dochody stowarzyszenia?

Jeszcze w lutym zostały wysłane pytania do władz stowarzyszenia o potencjalne dochody, ale nikt nie raczył na nie odpowiedzieć. Stąd też zapytaliśmy Urząd Miejski w Gdańsku o to jakie dokumenty posiada. Poniżej krótki zestaw.

Dokumenty – Stowarzyszenie „Tak! Dla Polski”

Dokumenty, które posiada Urząd Miejski w Gdańsku
Mat. wbijamszpile.pl